Video

Elisa Gjerani Detyra 3

Ajo éshté si gjithé vajzat e tjera por ndryshe nga ato, éshté né pérballje me njé sfidé qé pérçon né çdo deje té saj trishtim, dhimbje dhe ankth. Eshté vetém 25 vjeç. Néna e njé vajze katér vjeçare dhe gruaja e devotshme e njé burri té burgosur.
Shpesh here e ka pyetur veten pse até? E gjithé kjo situaté qé po kalon, kurré mé paré, asnjéheré té vetme né jetén e saj nuk i kishte shkuar ndérménd.
Bashkéshorti i saj né gjaknxehtési e sipér vret diké dhe dénimi i tij, shkon nga 10-20 vjet burg. Gjashté vitet e martesés sé tyre ajo i kujton né çdo çast té jetés, madje me lot né sy, gérmon pas né kohé, nxjerr nga sirtarét foto dhe duket se e gjitha kjo kthehet né forcé né syté e saj. Ka njé histori té trishté, ajo ndjehet e rrénuar fizikisht dhe psikologjikisht.

Gerta: Té thuash shumé keq, éshtè pak. Jashtézakonisht keq. S’ka fjalé qé t’a pérshkruaj se si ndjehem. E rrénuar nga té gjitha anét fizike dhe psikologjike. Né fillim nuk e kuptova, domethéné isha komplet jashté késaj bote. Nuk mé dukej sikur po mé ndodhte mua. Ishte thjesht ideja qé do té dorézohej, se ishte pér té mirén e tij, né rradhé té paré. Do té thoté té jesh veté burré e veté grua, té marrésh pérsipér té gjitha veté, té harrosh veten dhe té kujdesesh pér té tjerét. E vetmja gjé qé ka paré me syté e saj ka qéné qé éshté tronditur, kur ka ardhur policia né shtèpiné e prindérve té mi me armé, dhe qé ka paré veten kur kontrollohej nga policét kur vinte takonte té atin.

Pérditshméria e saj éshté monotone por e lidhur ngushtésisht me telefonin, fundja ai mbetet i vetmi mjet komunikimi midis dy botéve té tyre, asaj té jashtme e asaj té izoluar. ‘’Kujdesu pér veten’’ , kéto fjalé ajo i mban gjithnjé né méndje dhe loton, loton pa fund, pér burrin e saj, pér babain e vajzés qé shikon qiellin né mijéra copa nga qelia e tij. E ajo nuk harron kurré qé né méngjes dhe né mbrémje té puthi unazén martesore pér ta sjell até mé afér, edhe pse jo fizikisht,

Gerta: Zgjohem né mengjes, gjéja e paré éshté telefonata e burrit qé mé merr. Béhem gati pér puné. Gjithé ditén puné. Dal né darke nga puna. Shkoj né shtépi, ha dhe fle. Kjo éshté dita ime. Nga dita qé béj takimin e paré, béj planet pér takimin tjetér se çfaré duhet t’i çoj, se çfaré mund t’i duhet, se çfaré duhet t’i them, derisa futem tek dera e pastaj i harroj té gjitha. Futem brenda me idené se kam pér t’i béré shumé pyetje, kam pér t’i théné shumé gjéra, sa hyj brenda çuditérisht i harroj.
Prisja shumé diskriminim nga shoqéria, nga njerézit qé mé rrethojné mua, kam komplet té kundértén.
Kurajo mé jep shumé. ‘’Béhu e forté, do kaloj shumé.’’ Ka edhe ato rastet kur ai thoté: ‘’S’ke pse rri ti me mua! Uné do jem pér njé kohé té gjaté, je e re, shih jetén ténde.’’ Fakti, qé ai t’i thoté kéto gjéra té bén té béhesh mé e forté.
Uné mbi até nuk vé asgjé, edhe nuk vé asgjé.

Hapat e saj jané té heshtura e pajeté, me frikén brenda vetes pér té nesérmen. Pyetjet qé e mundojné jané té shumta, megjithése ajo e di qé do té jeté e véshtiré e gjitha kjo, nuk ka ndérmend té dorézohet. Vajza dhe bashkéshorti i saj kané nevojé pér té, sot mé shumé se kurré.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s